Đăng nhập của đại lý

(?)
Children age 5 - 12, and below 1.4 meters (4'7") tall. Children younger than 5 are not admitted to the show.

Khu vực ngồi của bạn được đánh dấu trong sơ đồ khán đài ở trên.


Không

THE QUINTESSENCE OF TONKIN

A: Da Phuc village, Sai Son commune, Quoc Oai district, Hanoi
T: +84 888 320 066 | info@thequintessenceoftonkin.com | www.thequintessenceoftonkin.com