Còn chỗ Giờ biểu diễn: 20:00 - 21:00
Riêng đêm diễn
17/11/2018: 18:00 - 19:00

Chính sách bảo mật

THE QUINTESSENCE OF TONKIN

A: Da Phuc village, Sai Son commune, Quoc Oai district, Hanoi
T: +84 888 320 066 | info@thequintessenceoftonkin.com | www.thequintessenceoftonkin.com